177.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดทำแผน/แนวทางเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือส่งเสริมความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น