189.ระดับคะแนนการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะในการเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและคงามโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ