190.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการดำเนินตามมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฏหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา