หน้าแรก

นายธวัชชัย จรูญชาติ
นายกเทศมนตรีตำบลสันมะค่า เบอร์โทรศัพท์ : 099-2561742
นางสกุณา พรหมมา
ปลัดเทศบาลตำบลสันมะค่า เบอร์โทรศัพท์ : 093-1371514

ข้อมูลทั่วไป

ทำเนียบบุคลากร

เทศบัญญัติ

แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนดำเนินงาน

ธรรมาภิบาล

งานกิจการสภาเทศบาล

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

แผนกองทุนหลักประกันสุขภาพ

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน

แนะนำที่พัก

ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลสันมะค่า

ฐานข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน

ลานกีฬาตำบลสันมะค่า

สภาเด็กและเยาวชนตำบลสันมะค่า

โรงเรียนในสังกัด

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ลิงค์หน่วยงาน


กิจกรรมข่าวสาร

1 2 3 25

ข่าวประชาสัมพันธ์

การจัดซื้อจัดจ้าง

13 กันยายน 2564 ประกาศเทศบาลตำบลสันมะค่า เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประจำเดือน สิงหาคม 2564
6 สิงหาคม 2564 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2564
6 กรกฎาคม 2564 ประกาศเทศบาลตำบลสันมะค่า สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2564
5 กรกฎาคม 2564 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 3 เดือน เมษายน 2564
2 มิถุนายน 2564 ประกาศ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2564
5 พฤษภาคม 2564 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2564

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง e-GP

ระยะเวลาเปิดการเชื่อมโยงระบบ e-GP คือ 12.01 - 12.59 น. และ 17.01 - 08.59 น.


หนังสือราชการ สถ.

หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 19/09/2564หน่วยงานเลขที่หนังสือหนังสือลงวันที่วันที่ลงเว็บไซต์
-
หนังสือราชการ สถ.หน่วยงานเลขที่หนังสือหนังสือลงวันที่วันที่ลงเว็บไซต์
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์คลิปวิดีโอ เรื่อง "สาระน่ารู้กับโรคสมองติดยา" และ"ยาเสพติดรู้เร็ว รักษาเร็ว หายเร็ว"กสธ.มท 0819.2/ว206817/09/256417/09/2564
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งวดที่ 3 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]สน.คท.มท 0808.2/15604-1562416/09/256417/09/2564
ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564กพส.มท 0810.7/ว207317/09/256417/09/2564
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]สน.คท.มท 0808.5/ว205816/09/256417/09/2564
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับเงินเพิ่มสำหรับพนักงานจ้างผู้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะเป็นการเสี่ยงภัยต่อสุขภาพ พ.ศ. 2564สน.บถ.มท 0809.3/ว206116/09/256417/09/2564
การเตรียมความพร้อมรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับนักเรียน [เอกสารแนบ 1]     [เอกสารแนบ 2] [เอกสารแนบ 3]กศ.มท 0816.3/ว206717/09/256417/09/2564
แผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกต.มท 0818.2/ว535617/09/256417/09/2564
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 4 เพิ่มเติม (เดือนกันยายน 2564) [สิ่งที่ส่งมาด้วย]สน.บถ.มท 0809.4/ว205916/09/256417/09/2564
การเตรียมความพร้อมและแนวทางการรับมือเปิดภาคเรียนที่ 2/2564กศ.มท 0816.3/ว535417/09/256417/09/2564
แจ้งปรับปรุงระบบรายงานการแก้ไขปัญหาผักตบชวาและวัชพืช [สิ่งที่ส่งมาด้วย]กสว.มท 0820.3/ว205316/09/256417/09/2564
การจัดทำรายงานการเงินประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสน.คท.มท 0808.4/ว206617/09/256417/09/2564
ประกาศผลการคัดเลือก (โรงเรียนต้นแบบเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัด อปท. (Moral Development School : MDS) และ (โรงเรียนต้นแบบเสริมสร้างคุณฑรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัด อปท. Moral Development School : MDS) ที่มีผลงานดีเด่น ฯกศ.มท 0816.3/ว205516/09/256417/09/2564
การนำส่งคืนเงินเหลือจ่าย ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมพลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม เพื่อส่งคืนเป็นรายได้แผ่นดินกศ.มท 0816.2/ว207117/09/256417/09/2564
ขอให้จังหวัดเร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบข้อมูลในระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอย [บัญชีแนบท้าย]     [เอกสารแนบ]กสว.มท 0820.2/ว206216/09/256417/09/2564
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]สน.บถ.มท 0809.2/ว12514/09/256416/09/2564
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขออนุญาตแผ้วถางป่าตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484กม.มท 0804.3/ว194407/09/256416/09/2564
ขอความอนุเคราะห์เตรียมข้อมูลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ฤดูแล้ง ปี 2564/65 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]     [เอกสารแนบ]กพส.มท 0810.4/ว205416/09/256416/09/2564
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 4 เพิ่มเติมสน.บถ.มท 0809.4/ว204915/09/256416/09/2564
แจ้งผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนสิงหาคม 2564สน.คท.มท 0808.2/ว204515/09/256415/09/2564
แจ้งปรับปรุงข้อมูลบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนสิงหาคม 2564สน.คท.มท 0808.2/ว204615/09/256415/09/2564

ลิงค์ภายใน

สถิติผู้ใช้งาน

 

  • 22321ทั้งหมด:
  • 20วันนี้:
  • 48เมื่อวานนี้:
  • 391สัปดาห์ที่แล้ว:
  • 928ต่อเดือน:
  • 53ต่อวัน:
  • 0ออนไลน์ในขณะนี้:
  • 6 เมษายน 2020เริ่มนับ: