1.5 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน

สำนักงานเทศบาลตำบลสันมะค่า
อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย

โทร./โทรสาร 052 029 699
E-mail : sanmaka.padad@gmail.com